ทาน 4 ประเภท

เรื่องของ ทานนั้นแบ่ง 4 ประเภท ดังนี้

1. อามิสทาน คือ การให้วัตถุสิ่งของต่าง ๆ เป็นทาน เช่น ข้าว น้ำ ผ้า ยานพาหนะ

ดอกไม้ ของหอม เครื่องใช้ ที่นอน ที่พัก โคมไฟ เป็นต้น

การให้อามิสทานนี้ แบ่งตามคุณภาพสิ่งของที่ทำทานได้เป็น 3 อย่าง คือ

1.1 ทาสทาน ให้ของที่ด้อยกว่าที่ตนเองใช้ ได้บุญน้อย
1.2 สหายทาน ให้ของที่เสมอกับที่ตนเองใช้ ได้บุญมากขึ้น
1.3 สามีทาน ให้ของที่ดีกว่าที่ตนเองใช้ ได้บุญมากที่สุด

 

2. อภัยทาน คือ การให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน รวมทั้งการปล่อยว่างจากความโกรธ ให้หมดไปจากใจ

เลิกพยาบาท ให้อภัยกัน

 

3. วิทยาทาน คือ การให้ความรู้เป็นทาน และให้คำแนะนำสั่งสอนที่ดี มีคุณค่า มีประโยชน์

ในการดำเนินชีวิต

 

4. ธรรมทาน คือ การให้ความรู้เรื่องธรรมะเป็นทาน เช่น การแนะนำสั่งสอนให้เข้าใจเรื่องบุญ บาป

ให้ละการทำชั่ว ทำดี ทำใจให้ผ่อนใสด้วยการทำสมาธิ ภาวนา ซึ่งจะเป็นทางมาแห่งความสะอาด

บริสุทธิ์ กาย วาจา ใจ จนกระทั้งสิ้นอาสวกิเลสได้

 

การให้ธรรมทานเปรียบได้เสมือนการให้ประทีปส่องทางในชีวิต ให้ดำเนินไปในทางที่ถูกที่ควร

ถูกต้องและดีงาม ธรรมทานจึงมีอานิสงส์ยิ่งใหญ่และประเสริฐกว่าทานทั้งปวง