การอุทิศบุญและการแบ่งส่วนบุญ

เมื่อทำทานเสร็จแล้ว ควรอุทิศบุญหรือแบ่งส่วนบุญให้แก่หมู่ญาติ ทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และที่ล่วงลับไปแล้ว

การแบ่งส่วนบุญให้คนที่ยังมีชิวิตอยู่ ทำได้ด้วยการแจ้งให้เขาทราบว่าเราทำบุญอะไรมา เมื่อเขาอนุโมทนาบุญกับเรา

เขาก็จะได้บุญ ส่วนการอุทิศบุญให้กับคนที่ล่วงลับไปแล้ว คนที่ตายไปแล้ว ให้อุทิศด้วยการกรวดน้ำ

หรือตั้งจิตเป็นสมาธิ อุทิศให้ ผู้ตายก็จะได้รับบุญ

การแบ่งส่วนบุญหรือการอุทิศบุญเปรียบได้เสมือนเราจุดประทิปโคมไฟ แล้วมีคนอื่นมาจุดต่อ ๆ

กันไปจากเราประทิปของเราไม่ได้หมดไป แต่ความสว่างไสวกลับมีมากขึ้น จากประทิปดวงอื่น ๆ

การแบ่งส่วนบุญและการอุทิศบุญจึงมิได้ทำให้บุญของเราหมดไป แต่กลับได้บุญมากขึ้น

การแบ่งส่วนบุญและการอุทิศบุญ เป็นปัตติทานมัยเป็นหนึ่งในบุญกิริยาวัตถุ 10 ประการ

การอนุโมทนาบุญ หรือ ปัตตานุโมทนามัย ก็เป็นหนึ่งในบุญกิริยาวัตถุ 10 ประการ เช่นกัน ทำแล้วจะได้บุญ