HubCorner logo web


ตัวอย่างเรื่อง ศีล จากพระไตรปิฎก : รักษาศิลข้อ 4 มาดี

ตัวอย่างเรื่อง ศีล จากพระไตรปิฎก : รักษาศิลข้อ 4 มาดี

ในครั้งพุทธกาล สามีของหญิงคนหนึ่ง ฟังพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาแล้วจึงเกิดศรัทธา นางจึงได้ออกบวช

พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงทราบว่าหญิงคนนี้ไม่มีสามี จึงรับสั่งให้มาอยู่ในพระราชวัง วันหนึ่ง ทรงประทานดอกบัว

แก่นาง นางแสดงอาการร่าเริง แต่เมื่อดมดอกบัวแล้ว นางก็ร้องให้ พระราชาทรงเห็นอาการทั้ง 2 อย่างของนาง

จึงรับสั่งให้เรียกนางมาถาม นางจึงเล่าถึงกลิ่นปากของสามีนางที่หอมเหมือนดอกบัว

พระราชาอยากพิสูจน์ความจริง วันรุ่งขึ้นจึงรับสั่งให้คนขนของหอมที่มีกลิ่นอย่างดีทุกอย่างออกไปจากวัง

แล้วกราบทูล พระบรมศาสดาพร้อมทั้งสาวก รวมทั้งพระเถระที่เคยเป็นสามีของนางเข้ามารับภัตตาหารในวัง

เมื่อฉันภัตตาหารเสร็จแล้ว พระราชาจได้กราบอาราธนาให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสาวกกลับ

เหลือก็แต่พระเถระรูปนั้น เมื่อพระเถระกล่าวอนุโมทนา กลิ่นหอมก็ได้ฟุ้งไปทั่วพระราชวัง

วันรุ่งขึ้นพระราชาไปกราบทูลถามพระศาสดา พระองค์ตรัสเล่าว่า ในอดีตเมื่อพระภิกษุรูปนี้ได้ฟังพระสัทธรรม

ก็เปล่งสาธุการ ว่า “สาธุ สาธุ” โดยความเคารพ ไม่ขาดสาย กลิ่นปากจึงหอมเหมือนกลิ่นดอกบัว (มก.32/44)

ข่าวสารและข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ อาจมีภาพ เสียง เนื้อหาที่มีความก้าวร้าว รุนแรง น่ากลัว สะเทือนใจ มีผลกระทบทางจิตใจ หรือลักษณะที่ไม่เหมาะสม และอาจมีภาพที่มักจะเกี่ยวกับบางสิ่งที่เด็กไม่ควรเลียนแบบ หรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรม ความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษา หรือเนื้อหาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสารและข้อมูล ผู้เข้าชมเว็บไซต์ที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี ควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ ผู้ปกครองจึงไม่ควรให้ผู้ที่มีอายุกว่า 18 ปี รับชมเว็บไซต์นี้ตามลำพัง

คำสงวนสิทธิ์ (Disclaimer) : ข่าวสารและข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ และเว็บไซต์ที่มีลิงค์เชื่อมโยงมาเว็บไซต์ทั้งหมด รวมถึงข้อความ ภาพ ลิงค์หรือหัวข้ออื่นๆ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่และการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ขอรับประกันข้อมูล ข่าวสารว่าจะถูกต้อง ผิดพลาดหรือบกพร่อง พร้อมมูล ยึดถือได้ สมบูรณ์แบบ รวมถึงกรณีวัสดุที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้อาจเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าและกฎหมายอื่นๆ และอาจนำไปสู่การลงโทษทางอาญาหรือทางแพ่ง ไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดจากการใช้หรือไม่ใช้ซึ่งเป็นผลมาจากเว็บไซต์นี้ หรือจากเว็บไซต์ที่เชื่อมลิงค์มาที่เว็บนี้ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม หรือลบทิ้งข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดได้ทุกเวลา