ตัวอย่างเรื่อง ศีล จากพระไตรปิฎก : ไม่รักษาศิลข้อ 5

ตัวอย่างเรื่อง ศีล จากพระไตรปิฎก : ไม่รักษาศิลข้อ 5

ในครั้งพุทธกาล มีบุตรเศรษฐีและภรรยาตระกูลหนึ่ง มีทรัพย์รวมกัน 160 โกฏิ ต่อมาถูกพวกนักเลงลวง

ให้ดื่มสุรา ไม่นานทรัพย์ทั้ง 160 โกฏิ ก็ถูกผลาญหมดไปจนทั้งคู่กลายเป็นขอทาน

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องและตรัสว่า ถ้าบุตรเศรษฐีและภรรยาไม่ผลาญทรัพย์ให้หมดสิ้นไป

แต่ประกอบการงานในปฐมวัย จะได้เป็นเศรษฐีชั้นเลิศ ถ้าออกบวช จะได้เป็นพระอรหันต์

ภรรยาจะบรรลุอนาคามิผล ถ้าประกอบการงานในมัชฌิมวัย จะได้เป็นเศรษฐีชั้นที่ 2 ถ้าออกบวชจะได้

เป็นพระอนาคามี ภรรยาจะได้บรรลุสกทาคามิผล ถ้าประกอบการงานในปัจฉิมวัย จะได้เป็นเศรษฐีชั้นที่ 3

ถ้าออกบวชจะได้เป็นพระสกทาคามิ ภรรยาจะได้โสดาปัตติผล แต่นี่บุตรเศรษฐีไม่มีอะไรเหลือเลย ทั้งโภคทรัพย์

และอริยทรัพย์ เพราะผิดศิลข้อ 5 (มก.42/181)