HubCorner logo web


ตัวอย่างเรื่อง ศีล จากพระไตรปิฎก : ไม่รักษาศิลข้อ 5

ตัวอย่างเรื่อง ศีล จากพระไตรปิฎก : ไม่รักษาศิลข้อ 5

ในครั้งพุทธกาล มีบุตรเศรษฐีและภรรยาตระกูลหนึ่ง มีทรัพย์รวมกัน 160 โกฏิ ต่อมาถูกพวกนักเลงลวง

ให้ดื่มสุรา ไม่นานทรัพย์ทั้ง 160 โกฏิ ก็ถูกผลาญหมดไปจนทั้งคู่กลายเป็นขอทาน

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องและตรัสว่า ถ้าบุตรเศรษฐีและภรรยาไม่ผลาญทรัพย์ให้หมดสิ้นไป

แต่ประกอบการงานในปฐมวัย จะได้เป็นเศรษฐีชั้นเลิศ ถ้าออกบวช จะได้เป็นพระอรหันต์

ภรรยาจะบรรลุอนาคามิผล ถ้าประกอบการงานในมัชฌิมวัย จะได้เป็นเศรษฐีชั้นที่ 2 ถ้าออกบวชจะได้

เป็นพระอนาคามี ภรรยาจะได้บรรลุสกทาคามิผล ถ้าประกอบการงานในปัจฉิมวัย จะได้เป็นเศรษฐีชั้นที่ 3

ถ้าออกบวชจะได้เป็นพระสกทาคามิ ภรรยาจะได้โสดาปัตติผล แต่นี่บุตรเศรษฐีไม่มีอะไรเหลือเลย ทั้งโภคทรัพย์

และอริยทรัพย์ เพราะผิดศิลข้อ 5 (มก.42/181)

ข่าวสารและข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ อาจมีภาพ เสียง เนื้อหาที่มีความก้าวร้าว รุนแรง น่ากลัว สะเทือนใจ มีผลกระทบทางจิตใจ หรือลักษณะที่ไม่เหมาะสม และอาจมีภาพที่มักจะเกี่ยวกับบางสิ่งที่เด็กไม่ควรเลียนแบบ หรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรม ความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษา หรือเนื้อหาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสารและข้อมูล ผู้เข้าชมเว็บไซต์ที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี ควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ ผู้ปกครองจึงไม่ควรให้ผู้ที่มีอายุกว่า 18 ปี รับชมเว็บไซต์นี้ตามลำพัง

คำสงวนสิทธิ์ (Disclaimer) : ข่าวสารและข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ และเว็บไซต์ที่มีลิงค์เชื่อมโยงมาเว็บไซต์ทั้งหมด รวมถึงข้อความ ภาพ ลิงค์หรือหัวข้ออื่นๆ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่และการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ขอรับประกันข้อมูล ข่าวสารว่าจะถูกต้อง ผิดพลาดหรือบกพร่อง พร้อมมูล ยึดถือได้ สมบูรณ์แบบ รวมถึงกรณีวัสดุที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้อาจเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าและกฎหมายอื่นๆ และอาจนำไปสู่การลงโทษทางอาญาหรือทางแพ่ง ไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดจากการใช้หรือไม่ใช้ซึ่งเป็นผลมาจากเว็บไซต์นี้ หรือจากเว็บไซต์ที่เชื่อมลิงค์มาที่เว็บนี้ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม หรือลบทิ้งข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดได้ทุกเวลา