HubCorner logo web


รักษาศีลต้องมีความตั้งใจ

รักษาศีลต้องมีความตั้งใจ

ในการรักษาศีล เจตนา หรือ ความตั้งใจ ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด การที่คนเรานั้นไม่ได้ทำผิดศีล หรือไม่ได้ทำความชั่ว ไม่ได้แปลว่าเรามีศีลนะคะ เพราะว่าคนที่ไม่ได้ทำความชั่ว อาจจะเป็นเพราะ เค้าคนนั้นยังไม่มีโอกาสที่จะทำ เช่น คนที่นอนป่วยหมดแรง อยู่ในโรงพยาบาล ย่อมจะไปทำเรื่องที่เบียดเบียนใครไม่ได้ หรือนักโทษที่อยู่ในคุก ย่อมไม่สามารถออกไปทำร้ายใครได้ การจะได้ชื่อว่า เป็นผู้รักษาศีล จะต้องมีเจตนาหรือความตั้งใจ ที่จะงดเว้นจากการทำชั่วอย่างแท้จริง

ข่าวสารและข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ อาจมีภาพ เสียง เนื้อหาที่มีความก้าวร้าว รุนแรง น่ากลัว สะเทือนใจ มีผลกระทบทางจิตใจ หรือลักษณะที่ไม่เหมาะสม และอาจมีภาพที่มักจะเกี่ยวกับบางสิ่งที่เด็กไม่ควรเลียนแบบ หรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรม ความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษา หรือเนื้อหาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสารและข้อมูล ผู้เข้าชมเว็บไซต์ที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี ควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ ผู้ปกครองจึงไม่ควรให้ผู้ที่มีอายุกว่า 18 ปี รับชมเว็บไซต์นี้ตามลำพัง

คำสงวนสิทธิ์ (Disclaimer) : ข่าวสารและข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ และเว็บไซต์ที่มีลิงค์เชื่อมโยงมาเว็บไซต์ทั้งหมด รวมถึงข้อความ ภาพ ลิงค์หรือหัวข้ออื่นๆ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่และการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ขอรับประกันข้อมูล ข่าวสารว่าจะถูกต้อง ผิดพลาดหรือบกพร่อง พร้อมมูล ยึดถือได้ สมบูรณ์แบบ รวมถึงกรณีวัสดุที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้อาจเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าและกฎหมายอื่นๆ และอาจนำไปสู่การลงโทษทางอาญาหรือทางแพ่ง ไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดจากการใช้หรือไม่ใช้ซึ่งเป็นผลมาจากเว็บไซต์นี้ หรือจากเว็บไซต์ที่เชื่อมลิงค์มาที่เว็บนี้ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม หรือลบทิ้งข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดได้ทุกเวลา