ทาน ทางมาแห่งทรัพย์สมบัติ

ทาน ทางมาแห่งทรัพย์สมบัติ

ความหมายและประเภทของทาน

ทาน หมายถึง การให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่หวังผลตอบแทน

เมื่อเราให้ทาน แม้จะไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใด ๆ ก็ตาม แต่ก็จะมีบุญเกิดขึ้น และบุญนั้นจะช่วยออกแบบ

ชีวิตของเราให้สมบูรณ์ พร้อมด้วยทรัพย์สมบัติ ถ้าใครปราศจากทานบารมี เกิดมาก็จะยากจน

สร้างบารมีได้ไม่สะดวก เพราะมัวกังวลแต่เรื่องทำมาหากิน “ทาน” จึงเป็นพื้นฐานของการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตให้มีความเจริยญก้าวหน้า