HubCorner logo web

ของที่ให้แล้วไม่ได้บุญ

ของบางอย่างที่ไม่ควรนำไปให้ใคร เพราะเกิดเมื่อให้แล้ว นอกจากเราจะไม่ได้บุญ ยังมีโทษ

หรือบาปกรรม เกิดขึ้นกับทั้งผู้ให้และผู้รับ ได้แก่ สุรา ยาเสพติด มหรสพ ที่ทำให้

ประมาทมัวเมา สัตว์เพื่อการผสมพันธุ์ รูปภาพหรือสิ่งของที่ยั่วยุกามารมณ์ อาวุธ

ยาพิษ สิ่งของเพื่อทำการทำมิจฉาชีพ

การให้ทานที่มีอานิสงส์มาก

การให้ที่ได้บุญมาก มีผลนับประมาณมิได้ ตามหลักของพระพุทธศาสนา

จะต้องครบด้วยองค์ประกอบ 3 ประการ คือ

 

1. วัตถุบริสุทธิ์ หมายถึง สิ่งของที่นำมาทำทาน หามาได้โดยชอบธรรม ไม่ได้ลักขโมยมา

2. บุคคลบริสุทธิ์ หมายถึง ทั้งผู้รับและผู้ให้มีศิล มีธรรม ตามเพศภาวะของตน

3. เจตนาบริสุทธิ์ หมายถึง มีเจตนาให้ด้วยความเลื่อมใส ศรัทธา เชื่อในผลของทาน ทั้งก่อนให้

ขณะให้ และหลังจากให้แล้ว

 

นอกจากนี้ การให้ทานจะได้บุญมากหรือน้อยยังขึ้นอยู่กับเจตนาของผู้ให้อีกด้วย

ถ้าให้ทานแบบเฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เรียกว่า “ปาฏิปุคลิกทาน” จะได้บุญ

น้อยกว่าให้ทานแก่หมู่คณะ โดยไม่เจาะจงผู้ใดผู้หนึ่ง ที่เรียกว่า “สังฆทาน”

ดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรับรองไว้ว่า

 

สังฆทานเป็นประมุขของผู้หวังบุญ พระสงฆ์นั่นแหล่ะเป็นประมุขของผู้บูชา
และเป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีเนื้อนาบุญใดยิ่งใหญ่กว่า

ทาน 4 ประเภท

เรื่องของ ทานนั้นแบ่ง 4 ประเภท ดังนี้

1. อามิสทาน คือ การให้วัตถุสิ่งของต่าง ๆ เป็นทาน เช่น ข้าว น้ำ ผ้า ยานพาหนะ

ดอกไม้ ของหอม เครื่องใช้ ที่นอน ที่พัก โคมไฟ เป็นต้น

การให้อามิสทานนี้ แบ่งตามคุณภาพสิ่งของที่ทำทานได้เป็น 3 อย่าง คือ

1.1 ทาสทาน ให้ของที่ด้อยกว่าที่ตนเองใช้ ได้บุญน้อย
1.2 สหายทาน ให้ของที่เสมอกับที่ตนเองใช้ ได้บุญมากขึ้น
1.3 สามีทาน ให้ของที่ดีกว่าที่ตนเองใช้ ได้บุญมากที่สุด
Read more »

การทำทาน

ทาน เป็นหนึ่งในบุญกิริยาวัตถุ 10 การทำทานจึงเป็นการทำบุญอย่างหนึ่ง คำว่า “ทาน” นี้

โดยทั่วไปมักเข้าใจสับสนกับคำว่า “บุญ” เนื่องจากเรามักจะเรียกว่า การถวานของแด่พระภิกษุ ว่า

“ทำบุญ” แต่เมื่อให้ของแก่คนยากจนหรือคนที่ด้อยกว่าตน เรามักจะเรียกว่า “ทำทาน” แต่จริง ๆ

แล้วนั้น การให้นั้น ไม่ว่าจะให้ใครก็ตาม ถือว่าเป็นการทานทั้งสิ้น และก็ได้บุญทั้งนั้น

ทาน ทางมาแห่งทรัพย์สมบัติ

ทาน ทางมาแห่งทรัพย์สมบัติ

ความหมายและประเภทของทาน

ทาน หมายถึง การให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่หวังผลตอบแทน

เมื่อเราให้ทาน แม้จะไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใด ๆ ก็ตาม แต่ก็จะมีบุญเกิดขึ้น และบุญนั้นจะช่วยออกแบบ

ชีวิตของเราให้สมบูรณ์ พร้อมด้วยทรัพย์สมบัติ ถ้าใครปราศจากทานบารมี เกิดมาก็จะยากจน

สร้างบารมีได้ไม่สะดวก เพราะมัวกังวลแต่เรื่องทำมาหากิน “ทาน” จึงเป็นพื้นฐานของการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตให้มีความเจริยญก้าวหน้า

Page 5 of 7« First...«34567»