ทาน 4 ประเภท

เรื่องของ ทานนั้นแบ่ง 4 ประเภท ดังนี้

1. อามิสทาน คือ การให้วัตถุสิ่งของต่าง ๆ เป็นทาน เช่น ข้าว น้ำ ผ้า ยานพาหนะ

ดอกไม้ ของหอม เครื่องใช้ ที่นอน ที่พัก โคมไฟ เป็นต้น

การให้อามิสทานนี้ แบ่งตามคุณภาพสิ่งของที่ทำทานได้เป็น 3 อย่าง คือ

1.1 ทาสทาน ให้ของที่ด้อยกว่าที่ตนเองใช้ ได้บุญน้อย
1.2 สหายทาน ให้ของที่เสมอกับที่ตนเองใช้ ได้บุญมากขึ้น
1.3 สามีทาน ให้ของที่ดีกว่าที่ตนเองใช้ ได้บุญมากที่สุด
Continue reading ทาน 4 ประเภท