HubCorner logo web

การอุทิศบุญและการแบ่งส่วนบุญ

เมื่อทำทานเสร็จแล้ว ควรอุทิศบุญหรือแบ่งส่วนบุญให้แก่หมู่ญาติ ทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และที่ล่วงลับไปแล้ว

การแบ่งส่วนบุญให้คนที่ยังมีชิวิตอยู่ ทำได้ด้วยการแจ้งให้เขาทราบว่าเราทำบุญอะไรมา เมื่อเขาอนุโมทนาบุญกับเรา

เขาก็จะได้บุญ ส่วนการอุทิศบุญให้กับคนที่ล่วงลับไปแล้ว คนที่ตายไปแล้ว ให้อุทิศด้วยการกรวดน้ำ

หรือตั้งจิตเป็นสมาธิ อุทิศให้ ผู้ตายก็จะได้รับบุญ

Read more »

บุญกิริยาวัตถุ 10

บุญกิริยาวัตถุ 10

ทางมาแห่งบุญนั้น มีถึง 10 ประการ เมื่อเราทำบุญอย่างใดอย่างหนึ่งใน 10 ประการดังต่อไปนี้

ผลบุญจะบังเกิดขึ้นกับเรา
Read more »