หากเราทำผิดศิลจะบาปอย่างไร

การทำผิดศิลนั้น จะทำให้เราจิตใจขุ่นมัว เศร้าหมอง ยิ่งผิดศิลมาก ใจก็ยิ่งเสื่อมคุณภาพมาก เภทภัยต่าง ๆ

จะตามมาล้างผลาญอย่างไม่เลิกรา โทษขั้นร้ายแรงของการผิดศิล คือ จะทำให้ไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์

เพราะประพฤติผิดธรรมของมนุษย์ แต่จะต้องไปเกิดเป็นสัตว์นรก สัตว์เดรัจฉาน เปรต หรืออสุรกาย

ซึ่งทำให้มีความทุกข์ทรมาณในการสร้างบารมี เมื่อกรรมนั้นเบาบางลง แล้วได้มาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้ง

ก็จะต้องรับวิบากกรรมที่ยังหลงเหลืออยู่อีก

การที่มนุษย์เราต้องพบเจอกับเรื่องเดือดร้อนต่าง ๆ นานา เช่น ขโมยขึ้นบ้าน ไฟไหม้บ้าน เจ็บไข้ได้ป่วย

เป็นบ้า สามีหรือภรรยานอกใจ แฟนทิ้ง หรือแม้แต่ถูกใส่ร้าย ถูกโกงเงิน ทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้ล้วนเป็นผล

ของกรรมจากการที่เราเคยทำผิดศิลมาในอดีตนับภพนับชาติไม่ถ้วน ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ

ถ้าไม่อยากพบกับความทุกข์ทรมาณก็ควรออกแบบชีวิตให้สมบูรณ์ งดงาม และสร้างสะพานข้ามภพข้ามชาติ

ที่มั่นคงด้วยการรักษาศิลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ตลอดไป

ออกแบบชีวิตด้วยศิล

ออกแบบชีวิตด้วยศิล

 

ศิลแต่ละข้อมีอานิสงส์ช่วยออกแบบชีวิตเราให้มีรูปสมบัติ และสิ่งที่น่าปรารถนาต่าง ๆ อีกมายมาย

ในชาติต่อ ๆ ไป แม้ในปัจจุบัน อานิสงส์ของศิลก็ยังสามารถปรากฏให้เห็นได้ ดังตัวอย่างของ

พระภิกษุ สามเณร ที่รักษาศิลได้บริสุทธิ์บริบูรณ์ ท่านจะมีผิวพรรณวรรณะผ่องใส กิริยา วาจาเรียบร้อย

Continue reading ออกแบบชีวิตด้วยศิล

การถือศิล จะได้บุญได้อย่างไร

การถือศิล จะได้บุญได้อย่างไร

เมื่อตัวเรานั้นได้ตั้งใจที่จะถือศิล งดเว้นจากการทำความชั่ว ไม่เบียดเบียนใคร ความตั้งใจนี้จะทำให้

บังเกิดเป็นผลบุญอันมหาศาล ดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสว่า เป็น “มหาทาน”

เนื่องจากเมื่อเราถือศิล ก็เท่ากับว่าเราเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ คือ

Continue reading การถือศิล จะได้บุญได้อย่างไร

ศิล 5 คืออะไร?

ศิล 5 คืออะไร?

 

ในที่นี้จะขยายความศิล 5 ซึ่งเป็นศิลขั้นพื้นฐานที่ทำให้มนุษย์สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติ

ศิล 5 คือ มนุษย์ธรรมหรือธรรมที่ทำให้เป็นมนุษย์

ศิล 5 เป็นสิ่งที่มนุษย์ช่วยกันบัญญัติขึ้นมา เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข จากสามัญสำนึกที่รู้ว่า

เมื่อเรารักตนเอง ต้องการความสุข ความปลอดภัยในชีวิต คนอื่นก็ย่อมมีความรู้สึกเช่นเดียวกันกับเรา

ด้วยเหตุนี้ถึงแม้ในยุคที่ไม่มี พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบังเกิด ก็มีศิล 5 อยู่แล้ว

Continue reading ศิล 5 คืออะไร?

ศิล ทางมาแห่งรูปสมบัติ

ศิล ทางมาแห่งรูปสมบัติ

 

ความหมายและประเภทของศิล

ศิล หมายถึง ความตั้งใจที่จะงดเว้นจากความชั่ว ความทุจริต และสิ่งที่ไม่ดีทุกประการ

ดังนี่พระสารีบุตรได้กล่าวไว้ในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรค ว่า

ศิล คือ เจตนา ความตั้งใจ ที่จะงดเว้นจากกายทุจริต 3 คือ ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกาม

และ วจีทุรจิต 4 คือ ไม่พูดเท็จ ไม่พูดคำหยาบ ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดเพ้อเจ้อ

 

ศิลเป็นบ่อเกิดแห่งความสงบ ความดีงาม เนื่องจากศิลเป็นคุณธรรมที่ช่วยรักษากาย วาจา ให้เป็นระเบียบ

เรียบร้อย การรักษาศิลให้บริสุทธิ์จะทำให้ใจสงบ ปลอดกังวล ช่วยให้สามารถบรรลุธรรมได้โดยง่าย

ศิลจึงเป็นคุณธรรมที่จะนำไปสู่กุศลธรรมเบื้องสูง คือ สมาธิ และ ปัญญา

 

ศิลมี 3 ประเภท คือ ศิล 5 (เบญจศิล) ศิล 8 (อุโบสถศิล) และ ปาริสุทธิศิล (มหาศิล)