HubCorner logo web

หากเราทำผิดศิลจะบาปอย่างไร

การทำผิดศิลนั้น จะทำให้เราจิตใจขุ่นมัว เศร้าหมอง ยิ่งผิดศิลมาก ใจก็ยิ่งเสื่อมคุณภาพมาก เภทภัยต่าง ๆ

จะตามมาล้างผลาญอย่างไม่เลิกรา โทษขั้นร้ายแรงของการผิดศิล คือ จะทำให้ไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์

เพราะประพฤติผิดธรรมของมนุษย์ แต่จะต้องไปเกิดเป็นสัตว์นรก สัตว์เดรัจฉาน เปรต หรืออสุรกาย

ซึ่งทำให้มีความทุกข์ทรมาณในการสร้างบารมี เมื่อกรรมนั้นเบาบางลง แล้วได้มาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้ง

ก็จะต้องรับวิบากกรรมที่ยังหลงเหลืออยู่อีก

การที่มนุษย์เราต้องพบเจอกับเรื่องเดือดร้อนต่าง ๆ นานา เช่น ขโมยขึ้นบ้าน ไฟไหม้บ้าน เจ็บไข้ได้ป่วย

เป็นบ้า สามีหรือภรรยานอกใจ แฟนทิ้ง หรือแม้แต่ถูกใส่ร้าย ถูกโกงเงิน ทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้ล้วนเป็นผล

ของกรรมจากการที่เราเคยทำผิดศิลมาในอดีตนับภพนับชาติไม่ถ้วน ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ

ถ้าไม่อยากพบกับความทุกข์ทรมาณก็ควรออกแบบชีวิตให้สมบูรณ์ งดงาม และสร้างสะพานข้ามภพข้ามชาติ

ที่มั่นคงด้วยการรักษาศิลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ตลอดไป

ออกแบบชีวิตด้วยศิล

ออกแบบชีวิตด้วยศิล

 

ศิลแต่ละข้อมีอานิสงส์ช่วยออกแบบชีวิตเราให้มีรูปสมบัติ และสิ่งที่น่าปรารถนาต่าง ๆ อีกมายมาย

ในชาติต่อ ๆ ไป แม้ในปัจจุบัน อานิสงส์ของศิลก็ยังสามารถปรากฏให้เห็นได้ ดังตัวอย่างของ

พระภิกษุ สามเณร ที่รักษาศิลได้บริสุทธิ์บริบูรณ์ ท่านจะมีผิวพรรณวรรณะผ่องใส กิริยา วาจาเรียบร้อย

Read more »

การถือศิล จะได้บุญได้อย่างไร

การถือศิล จะได้บุญได้อย่างไร

เมื่อตัวเรานั้นได้ตั้งใจที่จะถือศิล งดเว้นจากการทำความชั่ว ไม่เบียดเบียนใคร ความตั้งใจนี้จะทำให้

บังเกิดเป็นผลบุญอันมหาศาล ดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสว่า เป็น “มหาทาน”

เนื่องจากเมื่อเราถือศิล ก็เท่ากับว่าเราเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ คือ

Read more »

ศิล 5 คืออะไร?

ศิล 5 คืออะไร?

 

ในที่นี้จะขยายความศิล 5 ซึ่งเป็นศิลขั้นพื้นฐานที่ทำให้มนุษย์สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติ

ศิล 5 คือ มนุษย์ธรรมหรือธรรมที่ทำให้เป็นมนุษย์

ศิล 5 เป็นสิ่งที่มนุษย์ช่วยกันบัญญัติขึ้นมา เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข จากสามัญสำนึกที่รู้ว่า

เมื่อเรารักตนเอง ต้องการความสุข ความปลอดภัยในชีวิต คนอื่นก็ย่อมมีความรู้สึกเช่นเดียวกันกับเรา

ด้วยเหตุนี้ถึงแม้ในยุคที่ไม่มี พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบังเกิด ก็มีศิล 5 อยู่แล้ว

Read more »

ศิล ทางมาแห่งรูปสมบัติ

ศิล ทางมาแห่งรูปสมบัติ

 

ความหมายและประเภทของศิล

ศิล หมายถึง ความตั้งใจที่จะงดเว้นจากความชั่ว ความทุจริต และสิ่งที่ไม่ดีทุกประการ

ดังนี่พระสารีบุตรได้กล่าวไว้ในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรค ว่า

ศิล คือ เจตนา ความตั้งใจ ที่จะงดเว้นจากกายทุจริต 3 คือ ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกาม

และ วจีทุรจิต 4 คือ ไม่พูดเท็จ ไม่พูดคำหยาบ ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดเพ้อเจ้อ

 

ศิลเป็นบ่อเกิดแห่งความสงบ ความดีงาม เนื่องจากศิลเป็นคุณธรรมที่ช่วยรักษากาย วาจา ให้เป็นระเบียบ

เรียบร้อย การรักษาศิลให้บริสุทธิ์จะทำให้ใจสงบ ปลอดกังวล ช่วยให้สามารถบรรลุธรรมได้โดยง่าย

ศิลจึงเป็นคุณธรรมที่จะนำไปสู่กุศลธรรมเบื้องสูง คือ สมาธิ และ ปัญญา

 

ศิลมี 3 ประเภท คือ ศิล 5 (เบญจศิล) ศิล 8 (อุโบสถศิล) และ ปาริสุทธิศิล (มหาศิล)