กรณีสูญเสียอวัยวะเนื่องจากการทำงาน ทำไมทางกองทุนจึงแจ้งกับลูกจ้างอีก 6 เดือนถึงประเมินได้ เพราะเหตุผลใด

คำถามที่พบบ่อย กองทุนเงินทดแทน กรณีสูญเสียอวัยวะเนื่องจากการทำงาน ทำไมทางกองทุนจึงแจ้งกับลูกจ้างอีก 6 เดือนถึงประเมินได้ เพราะเหตุผลใด

การ ประเมินการสูญเสียอวัยวะ เพื่อจ่ายค่าทดแทนตามมาตรา 18 (2) นั้น ลูกจ้างจะต้องได้รับการรักษาด้วยวิธีการต่าง ๆ ทางการแพทย์อย่างเต็มที่แล้วหรือสิ้นสุดการรักษา ซึ่งการรักษานั้นไม่สามารถทำให้ลูกจ้างเป็นปกติได้และพยาธิสภาพของอวัยวะ ต้องคงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอีกซึ่งต้องใช้ระยะเวลาดูอาการของลูกจ้างอย่าง น้อย 6 เดือน ถึง 1 ปี จึงจะประเมินฯ ได้

กรณีพนักงานตั้งท้องแต่บริษัทก็ทราบว่าตั้งท้องแต่ให้ทำงานที่หนักและลูกจ้างเกิดแท้ง

คำถามที่พบบ่อย กองทุนเงินทดแทน กรณีพนักงานตั้งท้องแต่บริษัทก็ทราบว่าตั้งท้องแต่ให้ทำงานที่หนักและลูกจ้างเกิดแท้งในกรณีนี้ถือว่าเนื่องจากการทำงานหรือไม่

จาก ข้อมูลดังกล่าว ยังไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าเกิดเนื่องจากการทำงานหรือไม่ ต้องสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประสบอันตรายและเกี่ยวกับการตั้ง ครรภ์ดังกล่าวให้ละเอียดเนื่องจากราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยได้ กำหนดหลักการทางวิชาการว่า

  • อายุครรภ์ที่ถือว่าเกิดการแท้งได้ง่ายที่สุด แม้ไม่มีการกระทบกระเทือนคือ 12สัปดาห์ของการตั้งครรภ์
  • การที่มีสิ่งของตกกระแทกท้อง อาจทำให้เกิดการแท้งบุตรได้ ถ้าอายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ขึ้นไป โดยส่วนใหญ่การแท้งควรจะเกิดขึ้นภายใน 7 วัน หลังการเกิดอุบัติเหตุ สำหรับการที่อายุครรภ์ต่ำกว่า 12 สัปดาห์ ก็อาจทำให้แท้งบุตรได้ แต่การกระแทกนั้นจะต้องรุนแรงจนเกิดอันตรายแก่อวัยวะอื่น ๆ ในช่องท้องหรือกระดูกเชิงกรานด้วย ซึ่งจากคำถามดังกล่าวถ้าข้อเท็จจริงลูกจ้างเพียงยกของหนักแล้วแท้งไม่น่าจะเกิดเนื่องจากการทำงาน

กรณีลูกจ้างไม่ทราบว่าตนตั้งครรภ์ ทำงานแล้วลื่นล้มแท้งลูก ถือเป็นการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานหรือไม่

คำถามที่พบบ่อย กองทุนเงินทดแทน กรณีลูกจ้างไม่ทราบว่าตนตั้งครรภ์ ทำงานแล้วลื่นล้มแท้งลูก ถือเป็นการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานหรือไม่

การพิจารณาว่ากรณีดังกล่าวเกิดเนื่องจากการทำงานหรือไม่นั้น ขั้นตอนแรกต้องสอบสวนข้อเท็จจริง ให้ได้ว่าลูกจ้างลื่นล้มขณะทำงานให้กับนายจ้างหรือไม่ ถ้าพิจารณาแล้วว่าการลื่นล้มเกิดเนื่องจากการทำงานต้องสอบข้อเท็จจริงเพิ่ม เติมว่าการแท้งลูกเกิดจากการลื่นล้มหรือไม่ เช่น สอบเกี่ยวกับลักษณะการทำงานของลูกจ้าง ลักษณะการลื่นล้ม และประวัติการตั้งครรภ์พร้อมขอประวัติการรักษาพยาบาลของลูกจ้างทั้งหมด เพื่อเข้าหารือคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 เพื่อพิจารณาว่าการลื่นล้มสามารถทำให้ลูกจ้างแท้งลูกได้หรือไม่

กรณีตายในงาน ช่วยอธิบายและคำนวณให้ดูด้วย

คำถามที่พบบ่อย กองทุนเงินทดแทน กรณีตายในงาน ช่วยอธิบายและคำนวณให้ดูด้วย

เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเสียชีวิตเนื่องจากการทำงาน ผู้มีสิทธิจะได้ รับเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 ดังนี้

  • ค่าทำศพ จำนวน 100 เท่าของอัตราสูงสุดของค่าจ้างขั้นต่ำรายวันตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรง งาน (ปัจจุบัน 20,600 บาท) จ่ายให้แก่ผู้จัดการศพของลูกจ้าง
  • ค่าทดแทนจะจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิของลูกจ้าง ซึ่งจะได้รับค่าทดแทนร้อยละ 60 ของค่าจ้างรายเดือน เป็นระยะเวลา 8 ปี (หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณค่าจ้างรายเดือนให้เป็นไปตามที่กระทรวงแรงงานและ สวัสดิการสังคมประกาศกำหนด) ปัจจุบันไม่ต่ำกว่าเดือนละ 2,000 บาท ไม่เกินเดือนละ 12,000 บาท ผู้มีสิทธิได้รับเงินทดแทน มีดังนี้

Continue reading กรณีตายในงาน ช่วยอธิบายและคำนวณให้ดูด้วย

กรณีผู้ประกันตนประสบอันตรายจากการทำงานแต่นายจ้างยังไม่ได้แจ้งขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน

คำถามที่พบบ่อย กองทุนเงินทดแทน กรณีผู้ประกันตนประสบอันตรายจากการทำงานแต่นายจ้างยังไม่ได้แจ้งขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนให้ จะสามารถใช้สิทธิกองทุนเงินทดแทนได้หรือไม่ นายจ้างต้องทำอย่างไร และต้องสำรองจ่ายก่อนหรือไม่

ผู้ประกันตนไม่สามารถใช้สิทธิกองทุนเงินทดแทนได้ เนื่องจากนายจ้างยังไม่ได้แจ้งขึ้นทะเบียนให้กับผู้ประกันตน นายจ้างต้องรีบแจ้งขึ้นทะเบียนให้กับผู้ประกันตน ส่วนค่ารักษาพยาบาลจะต้องสำรองจ่ายไปก่อน แล้วนำหลักฐานใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย์ ทำเรื่องเบิกคืนภายหลัง ณ สำนักงานประกันสังคมที่ขึ้นตรงกับบริษัท

ถ้าค่ารักษาพยาบาลในกรณีเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานมีค่าใช้จ่ายเกิน

คำถามที่พบบ่อย กองทุนเงินทดแทน ถ้าค่ารักษาพยาบาลในกรณีเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานมีค่าใช้จ่ายเกินกว่า อัตราที่กำหนด จะเก็บจากนายจ้างหรือไม่ และเปอร์เซ็นต์การจ่ายเงินสมทบจะเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่

ขณะนี้ค่ารักษาพยาบาลของกองทุนเงินทดแทนจะจ่ายให้ 45,000 บาท ถ้าการประสบอันตรายมีความจำเป็นที่จะต้องรักษาพยาบาลที่มากกว่า 45,000 บาท ตามประกาศกระทรวงแรงงานฯ จะจ่ายให้อีก 65,000 บาท ถ้าเกินกว่าวงเงินนี้ นายจ้างต้องรับผิดชอบในการจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้แก่โรงพยาบาลเอง แต่ถ้าไม่เกินวงเงินกองทุนฯ จะไม่เรียกเก็บเงินจะจ่ายคืนให้ทั้งหมด หรือจ่ายให้แก่สถานพยาบาลทั้งหมด ส่วนเปอร์เซ็นต์การจ่ายเงินสมทบจะเพิ่มขึ้นหรือไม่นั้น จะต้องแล้วแต่การประสบอันตรายไม่ใช่มากหรือน้อยเรียกว่าเสี่ยงสูงหรือไม่สูง เพราะบางสถานประกอบการประสบอันตรายเล็กน้อยจะไม่มีผลกระทบต่อเงินสมทบแต่ถ้า เป็นการประสบอันตรายที่มีความเสี่ยงสูงมากปีหนึ่ง ๆ ประสบอันตรายหลาย 10 ราย จะมีผลกระทบต่อเงินสมทบในอีก 4 ปี ข้างหน้าไม่ใช่ในปีถัดไปเพราะ 4 ปี จะคำนวณเงินสมทบ 1 ครั้ง

กรณีเกี่ยวกับการทดแทนการขาดรายได้ ถ้านายจ้างจ่ายเงินให้ลูกจ้างก่อนจะสามารถเรียกคืน

คำถามที่พบบ่อย กองทุนเงินทดแทน กรณีเกี่ยวกับการทดแทนการขาดรายได้ ถ้านายจ้างจ่ายเงินให้ลูกจ้างก่อนจะสามารถเรียกคืน

อยู่ที่ข้อตกลงกันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง

ทำงานมา 3 เดือน หักเงินเข้ากองทุนทุกเดือน พอเดือนที่ 4 ได้รับอุบัติเหตุต้องเข้ารักษาตัว ในโรงพยาบาล แต่ใช้สิทธิของประกันสังคมไม่ได้

คำถามที่พบบ่อย กองทุนเงินทดแทน ทำงานมา 3 เดือน หักเงินเข้ากองทุนทุกเดือน พอเดือนที่ 4 ได้รับอุบัติเหตุต้องเข้ารักษาตัว ในโรงพยาบาล แต่ใช้สิทธิของประกันสังคมไม่ได้ เนื่องจากนายจ้างไม่ได้นำส่งเงินสมทบเดือนที่ 3 ให้กับประกันสังคม ในส่วนนี้ไม่ทราบว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ

ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 กำหนดว่าทุกครั้งที่มีการจ่ายค่าจ้างให้นายจ้างหักค่าจ้างของผู้ ประกันตนตามจำนวนที่ต้องนำส่งเป็นเงินสมทบในส่วนของผู้ประกันตนและเมื่อนาย จ้างได้ดำเนินการดังกล่าวแล้วให้ถือว่าผู้ประกันตนได้จ่ายเงินสมทบแล้ว ตั้งแต่วันที่นายจ้างหักค่าจ้าง ดังนั้นผู้ประกันตนมีสิทธิขอรับค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุจากสำนักงาน ประกันสังคมแม้ว่านายจ้างจะไม่ได้นำส่งเงินสมทบเดือนที่ 3 ให้สำนักงานประกันสังคมก็ตาม