หากเราทำผิดศิลจะบาปอย่างไร

การทำผิดศิลนั้น จะทำให้เราจิตใจขุ่นมัว เศร้าหมอง ยิ่งผิดศิลมาก ใจก็ยิ่งเสื่อมคุณภาพมาก เภทภัยต่าง ๆ

จะตามมาล้างผลาญอย่างไม่เลิกรา โทษขั้นร้ายแรงของการผิดศิล คือ จะทำให้ไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์

เพราะประพฤติผิดธรรมของมนุษย์ แต่จะต้องไปเกิดเป็นสัตว์นรก สัตว์เดรัจฉาน เปรต หรืออสุรกาย

ซึ่งทำให้มีความทุกข์ทรมาณในการสร้างบารมี เมื่อกรรมนั้นเบาบางลง แล้วได้มาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้ง

ก็จะต้องรับวิบากกรรมที่ยังหลงเหลืออยู่อีก

การที่มนุษย์เราต้องพบเจอกับเรื่องเดือดร้อนต่าง ๆ นานา เช่น ขโมยขึ้นบ้าน ไฟไหม้บ้าน เจ็บไข้ได้ป่วย

เป็นบ้า สามีหรือภรรยานอกใจ แฟนทิ้ง หรือแม้แต่ถูกใส่ร้าย ถูกโกงเงิน ทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้ล้วนเป็นผล

ของกรรมจากการที่เราเคยทำผิดศิลมาในอดีตนับภพนับชาติไม่ถ้วน ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ

ถ้าไม่อยากพบกับความทุกข์ทรมาณก็ควรออกแบบชีวิตให้สมบูรณ์ งดงาม และสร้างสะพานข้ามภพข้ามชาติ

ที่มั่นคงด้วยการรักษาศิลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ตลอดไป