ตัวอย่างเรื่อง ศีล จากพระไตรปิฎก : รักษาศิลข้อ 1 มาดี

ตัวอย่างเรื่อง ศีล จากพระไตรปิฎก : รักษาศิลข้อ 1 มาดี

เมื่อครั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อน ๆ ได้เว้นขาดจากการฆ่า มีความละอาย มีความกรุณา

หวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวง เมื่อเข้าสู่ความเป็นเทพ ย่อมครอบงำเทวดาอื่นในโลก ครั้นจุติจากโลกสวรรค์

ย่อมได้มหาบุรุษลักษณะ 3 ประการ คือ

1. สันพระบาทยาว

2. มีพระองคุลียาว

3. พระวรกายตรงดังกายพรหม

ผลข้อนี้ ทำให้มีพระชนมายุยืนนานจะเป็นบรรพชิต หรือคฤหัสถ์ก็ไม่มีข้าศึกศัตรูใด ๆ ในโลก สามารถปลงพระชนม์ได้