ศีลขาดง่ายจริงหรือ

ศีลขาดง่ายจริงหรือ?

ทั้ง ๆ ที่ศีลมีประโยชน์มากมาย แต่หลาย ๆ คน กลับไม่สนใจที่จะรักษาศีล ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่า

คนเหล่านั้นไม่เห็นคุณค่า หรือคิดว่าการรักษาศีลนั้นเป็นเรื่องที่ทำได้ยากและยุ่งยาก จะทำอะไรนิดอะไรหน่อย

ก็ศีลขาดแล้ว แต่ที่จริงแล้วนั้น ศีลไม่ได้ขาดง่าย ๆ จะขาดได้ต้องครบองค์ประกอบของศีลแต่ละข้อด้วย

ดังตัวอย่างดังต่อไปนี้ เช่น

 

การฆ่าสัตว์ต้องประกอบด้วยองค์ 5 คือ

 1. สัตว์นั้นมีชีวิต
 2. รู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิต
 3. มีจิตคิดจะฆ่าสัตว์นั้น
 4. มีความพยายามฆ่าสัตว์นั้น
 5. สัตว์ตายด้วยความพยายามนั้น

 

การลักทรัพย์ต้องประกอบด้วยองค์ 5 คือ

 1. ทรัพย์หรือสิ่งของสิ่งนั้นมีเจ้าของหวงแหน
 2. รู้ว่าทรัพย์นั้นมีเจ้าของหวงแหน
 3. มีจิตคิดจะลักทรัพย์นั้น
 4. มีความพยายามในการลักทรัพย์นั้น
 5. ลักทรัพย์ได้ด้วยความพยายามนั้น

 

การประพฤติผิดในกามต้องประกอบด้วยองค์ 4 คือ

 1. หญิงหรือชายเป็นผู้ไม่ควรละเมิด
 2. มีจิตคิดจะเสพเมถุน
 3. ประกอบกิจในการเสพเมถุน
 4. ยังอวัยวะเพศให้ถึงกัน

 

การพูดเท็จต้องประกอบด้วยองค์ 4 คือ

 1. เรื่องไม่จริง
 2. มีจิตคิดจะพูดให้ผิดไปจากความจริง
 3. พยายามที่จะพูดให้ผิดไปจากความเป็นจริง
 4. คนฟังเข้าใจความหมายตามที่พูดนั้น

 

การดื่มน้ำเมาต้องประกอบด้วยองค์ 4 คือ

 1. น้ำที่ดื่มเป็นน้ำเมา
 2. มีจิตคิดจะดื่ม
 3. พยายามดื่ม
 4. น้ำเมานั้นล่วงพ้นลำคอลงไป

 

การละเมิดศีลข้อนั้น ๆ ถ้ายังไม่ครบองค์ประกอบทุกข้อ ยังไม่ถือว่าศีลขาด เช่น การฆ่าสัตว์มี 5 องค์ประกอบ

แต่ทำไป 4 องค์ เรียกว่าศีลทะลุ ถ้าลดหลั่นลงมาเรียกว่าศีลด่าง ศีลพร้อย ตามลำดับ

อย่างเช่น ถ้าเราเดินไปแล้วเหยียบมดตาย โดยไม่เจตนา เรียกว่ายังไม่ผิดศีล ศีลยังไม่ขาด เพราะยังไม่ครบองค์ 5

แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นศีลขาด ศีลทะลุ ศีลด่าง ศีลพร้อย อันใดก็ตาม ล้วนแต่เป็นบาปทั้งสิ้น

เพียงแต่ว่ามีโทษมากน้อยต่างกันไป แต่ถ้าหากเราไม่รักษาศีลเลย จิตใจก็จะขาดที่ยึดเหนี่ยว

เมื่อใดก็ตามที่มีโอกาส ก็จะสามารถทำเรื่องที่ชั่วและผิดศีลได้โดยง่าย และจะต้องได้รับวิบากกรรมชั่ว

นั้นอย่างไม่อาจที่จะหลีกเลี่ยงได้