การทำทาน

ทาน เป็นหนึ่งในบุญกิริยาวัตถุ 10 การทำทานจึงเป็นการทำบุญอย่างหนึ่ง คำว่า “ทาน” นี้

โดยทั่วไปมักเข้าใจสับสนกับคำว่า “บุญ” เนื่องจากเรามักจะเรียกว่า การถวานของแด่พระภิกษุ ว่า

“ทำบุญ” แต่เมื่อให้ของแก่คนยากจนหรือคนที่ด้อยกว่าตน เรามักจะเรียกว่า “ทำทาน” แต่จริง ๆ

แล้วนั้น การให้นั้น ไม่ว่าจะให้ใครก็ตาม ถือว่าเป็นการทานทั้งสิ้น และก็ได้บุญทั้งนั้น