หลักของกฎแห่งกรรม

กฎแห่งกรรม นั้นไม่ใช่กฎที่พระสัมมาสัมพทธเจ้าได้ทรงสร้างขึ้น ไม่ว่าใคร เชื่อชาติใด

ไม่ว่าท่านจะนับถือศาสนาใด จะรู้จัก จะเชื่อหรือไม่ก็ตาม ล้วนแต่ตกอยู่ภายใต้ กฎแห่งกรรม ทั้งสิ้น

 

เมื่อเราจับหลักกฎแห่งกรรมได้ เราก็สามารถที่จะเอาหลักการนี้ มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการ

ที่เราจะออกแบบชีวิตได้ ว่าสิ่งใดที่เรานั้นควรทำ สิ่งใดที่เราไม่ควรทำ ซึ่งในที่นี้ได้มีการยกตัวอย่าง

ที่พระสัมมาสัมพทธเจ้าตรัสไว้ในจูฬกัมมวิภังคสูตร ดังนี้
Continue reading หลักของกฎแห่งกรรม

บุคคลทำสิ่งใด ย่อมได้สิ่งนั้น

การที่คนเรานั้นมีชีวิตที่ขึ้น ๆ ลง ๆ สุขบ้างทุกข์บ้างนั้น ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมานั้น

ล้วนมีเหตุผล มาจากการกระทำของเราทั้งในอดีตและปัจจุบัน ถ้าทำดีก็จะได้รับผลดี ถ้าทำชั่วก็

จะได้รับผลชั่ว ตามกฏแห่งเหตุผล หรือ กฎแห่งกรรม ซึ่งเป็นกฏที่มีอิทธิพลเหนือชีวิตของมนุษย์

และสรรพสัตว์ทั้งหลาย

กฎแห่งกรรมเป็นกฏของสังสารวัฏ มีหลักว่า

บุคคลทำสิ่งใด ย่อมได้สิ่งนั้น

ดังข้อความในสมุททกสูตรว่า บุคคลหว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น

คนทำดีย่อมได้ดี ทำชั่วย่อมได้ชั่ว