ทานของบุคคล 4 กลุ่ม

ทานของบุคคล 4 กลุ่ม

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสจำแนกความแตกต่างกันของบุคคล 4 กลุ่ม

ที่มีพฤติกรรมในการทำทานแตกต่างกัน ไว้ดังนี้

1. ผู้ที่ทำทานด้วยตนเอง แต่ไม่ชวนใครทำทานเลย จะร่ำรวยแต่ขาดบริวาร ทำสิ่งใดย่อมสำเร็จได้ยาก

2. ผู้ทีชวนคนอื่นทำทาน แต่ตัวเองไม่ทำ จะยากจนแต่มีบริวาร พรรคพวกและญาติมิตรมากมาย

3. ผู้ที่ไม่ทำทาน และไม่ชวนคนอื่น จะจนทั้งทรัพย์และบริวาร

4. ผู้ที่ทำทานด้วยตนเอง และชวนผู้อื่นทำทานด้วย เพราะอยากให้ผู้อื่นได้บุญไปด้วยกัน จะรวยทั้งทรัพย์และ

บริวาร มีผู้คนคอยสนับสนุนตลอดเวลา และหากคิดหารจะทำสิ่งใดก็สำเร็จได้โดยง่าย

ออกแบบชีวิตด้วยทาน

การที่มนุษย์จะดำรงชีวิตอยู่ได้นั้นก็ด้วยการให้ เมื่อเกิดมาเราไม่มีอะไรติดตัวมาเลย ถ้าพ่อแม่ของเรา

ไม่ได้ให้ความรัก ความเมตตาและการเลี้ยงดู เราคงไม่สามารถก้าวผ่านวันเวลาในครั้งเป็นทารกมา

ยืนหยัดอยู่ได้จนทุกวันนี้ การให้จึงมีคุณค่าอย่างที่ไม่อาจจะประมาณค่าได้ สำหรับทุกชีวิต

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ให้ เพราะการให้ทานอยู่เสมอ ๆ จะเปลื่ยนแปลงชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

เป็นอัศจรรย์ Continue reading ออกแบบชีวิตด้วยทาน

อานิสงส์ของการให้ทาน

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอานิสงส์ของทานไว้ในสีหสูตรว่า

 

1. ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก ที่ชอบใจของคนเป็นอันมาก

2. คนดีเป็นอันมากย่อมพอใจคบหากับผู้ให้ทาน

3. ชื่อเสียงอันดีงามของผู้ให้ ย่อมฟุ้งขจรไป

4. ผู้ให้ย่อมแกล้วกล้าอาจหาญ ไม่เก้อเขินในที่ประชุมชน

5. เมื่อละจากโลกนี้ ผู้ให้ย่อมบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์

 

อานิสงส์ 4 ประการแรกส่งผลในชาติปัจจุบัน ประการสุดท้ายส่งผลในชาติหน้า

 

นอกจากนี้ ทานอย่างอย่างยังมีอานิสงส์ที่เด่นชัดอยู่ในตัวเอง เมื่อเรานั้นทำทานแล้ว

แม้ไม่ได้อธิษฐานก็ตาม บุญก็จะส่งผลตามลักษณะของท่าน ดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้

ใน กินททสูตร ว่า

“ผู้ให้อาหาร ชื่อว่าให้กำลัง ผู้ให้ผ้า ชื่อว่าให้วรรณะ ผู้ให้ยานพาหนะ ชื่อว่าให้ความสุข
ผู้ให้ประทีปโคมไฟ ชื่อว่าให้จักษุ และผู้ให้ที่พักอาศัย ชื่อว่าให้ทุกอย่าง ส่วนให้ธรรมทาน
ชื่อว่าให้อมฤตธรรม”

ทาน 4 ประเภท

เรื่องของ ทานนั้นแบ่ง 4 ประเภท ดังนี้

1. อามิสทาน คือ การให้วัตถุสิ่งของต่าง ๆ เป็นทาน เช่น ข้าว น้ำ ผ้า ยานพาหนะ

ดอกไม้ ของหอม เครื่องใช้ ที่นอน ที่พัก โคมไฟ เป็นต้น

การให้อามิสทานนี้ แบ่งตามคุณภาพสิ่งของที่ทำทานได้เป็น 3 อย่าง คือ

1.1 ทาสทาน ให้ของที่ด้อยกว่าที่ตนเองใช้ ได้บุญน้อย
1.2 สหายทาน ให้ของที่เสมอกับที่ตนเองใช้ ได้บุญมากขึ้น
1.3 สามีทาน ให้ของที่ดีกว่าที่ตนเองใช้ ได้บุญมากที่สุด
Continue reading ทาน 4 ประเภท

การทำทาน

ทาน เป็นหนึ่งในบุญกิริยาวัตถุ 10 การทำทานจึงเป็นการทำบุญอย่างหนึ่ง คำว่า “ทาน” นี้

โดยทั่วไปมักเข้าใจสับสนกับคำว่า “บุญ” เนื่องจากเรามักจะเรียกว่า การถวานของแด่พระภิกษุ ว่า

“ทำบุญ” แต่เมื่อให้ของแก่คนยากจนหรือคนที่ด้อยกว่าตน เรามักจะเรียกว่า “ทำทาน” แต่จริง ๆ

แล้วนั้น การให้นั้น ไม่ว่าจะให้ใครก็ตาม ถือว่าเป็นการทานทั้งสิ้น และก็ได้บุญทั้งนั้น