ประเภทของคนจน

ถ้าเราได้ลองสังเกตดู เราจะพบว่ามนุษย์ส่วนใหญ่มักไม่สนใจทำทาน และอาจจะเป็นเช่นนี้ในทุกยุคทุกสมัย

ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ทุกมุมโลก มีคนจนอยู่มากมาย เรื่องคนจนนี้ พระราชภาวนาวิสทุธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)

เคยแบ่งไว้ 3 ประเภท ดังนี้

Continue reading ประเภทของคนจน

การทำทาน

ทาน เป็นหนึ่งในบุญกิริยาวัตถุ 10 การทำทานจึงเป็นการทำบุญอย่างหนึ่ง คำว่า “ทาน” นี้

โดยทั่วไปมักเข้าใจสับสนกับคำว่า “บุญ” เนื่องจากเรามักจะเรียกว่า การถวานของแด่พระภิกษุ ว่า

“ทำบุญ” แต่เมื่อให้ของแก่คนยากจนหรือคนที่ด้อยกว่าตน เรามักจะเรียกว่า “ทำทาน” แต่จริง ๆ

แล้วนั้น การให้นั้น ไม่ว่าจะให้ใครก็ตาม ถือว่าเป็นการทานทั้งสิ้น และก็ได้บุญทั้งนั้น